1. MARCO LEXISLATIVO APLICABLE.

Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consexo de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos personais e á libre circulación dos devanditos datos, e polo cal se deroga a Directiva 95/46/CE.

Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

As directrices do Grupo de Traballo do Artigo 29

As directrices establecidas pola Axencia Española de Protección de Datos

2. RESPONSABLE DO TRATAMENTO.

O responsable do tratamento dos seus datos de carácter persoal é  ACIA FOZ.

Datos inscrición do Rexistro Mercantil: NON PROCEDE

Dirección postal: Avenida dá Ribeira, non 1-1a Planta, Edificio  Cenima (27780 - Foz)

Mail: aciafoz@gmail.com

Tlf.: 982132751

3.  LICITUD DO TRATAMENTO.

O tratamento dos seus datos de carácter persoal está baseado en varios dos supostos recolleitos no artigo 6.1 do Regulamento Xeral de Protección de Datos:

- O tratamento dos seus datos persoais é necesario para a execución do encargo profesional realizado, sendo imposible a realización do mesmo sen o tratamento dos datos.

- En determinados supostos o tratamento dos seus datos de carácter persoal estará baseado no consentimento outorgado, podendo este ser retirado en calquera momento sen que afecte os tratamentos realizados con anterioridade.

- Noutros supostos o tratamento dos datos será necesario para o cumprimento de obrigacións legais.

- O tratamento dos seus datos persoais será necesario para a satisfacción de intereses lexítimos.

4. FINALIDADE DO TRATAMENTO.

Con carácter xeral, os seus datos persoais serán usados para poder relacionarnos con vostede e poder prestar os servizos profesionais ofertados.
Así mesmo, tamén poden ser tratados para outras actividades de tipo estatístico, arquivo ou de promoción e/ou información xeral.

Neste sentido, en todos os nosos formularios e solicitudes, introduciuse un apartado onde se lle informa de maneira clara e sinxela sobre a finalidade, lexislación aplicable e dereitos relacionados cos seus datos de carácter persoal.

Con todo, vostede pode consultar solicitar información sobre as finalidades específicas, solicitando a información no  mail: aciafoz@gmail.com

5. PRAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS.

Conservaremos os seus datos mentres sexan necesarios para realizar os trámites e xestións encomendados, e en todo caso, durante os prazos legalmente esixidos.

Unha vez finalizados os prazos legais aplicables, procederemos a conservalos bloqueados sendo accesibles unicamente a Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas. Tan só cumprido este segundo prazo debe procederse á supresión dos datos.

6. CESIÓNS DE DATOS.

Poderán ter coñecemento dos seus datos de carácter persoal aquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei ou en cumprimento do encargo profesional realizado.

De igual modo, poderán ter coñecemento da súa información de carácter persoal aquelas empresas adxudicatarias de contratos administrativos que precisen ter acceso á mesma para a prestación os nosos servizos.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

Con todo, vostede pode consultar solicitar información sobre as cesións previstas, solicitando a información no  mail: aciafoz@gmail.com

7. DEREITOS EN PROTECCIÓN DE DATOS.

O usuario ten dereito a obter confirmación sobre se  ACIA FOZ trata datos persoais que lle  conciernen, así como a acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non
sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, o usuario poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, o usuario poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos.  ACIA FOZ cesará no tratamento dos datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O Usuario poderá expor as cuestións que considere en relación á presente política, así como exercer os seus dereitos nos termos legalmente previstos debendo para iso dirixir unha comunicación mediante correo postal a:  ACIA FOZ, Avenida dá Ribeira, non 1-1a Planta, Edificio  Cenima (27780 - Foz) ou correo electrónico a: aciafoz@gmail.com con indicación da solicitude correspondente e acompañado de copia do DNI ou documento acreditativo da identidade.

Facilítanse a continuación, os modelos para o exercicio dos diversos dereitos en Protección de Datos

En caso, de que considere que os seus dereitos non foron atendidos correctamente, vostede poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos

8. MEDIDAS DE SEGURIDADE.

ACIA FOZ @teniendo en cuenta a natureza, o ámbito o contexto e os fins do tratamento procedeu a implantar todas as medidas técnicas e organizativas para asegurar o correcto cumprimento da normativa de protección de datos tal e como establecen os artigos 24 e 25 do Regulamento Xeral de Protección de Datos e o artigo 28 da Lei de Protección de Datos Persoais.

Igualmente, garántese a aplicación aos tratamentos de datos de carácter persoal das medidas de seguridade requiridas pola normativa legal, para garantir o cumprimento íntegro das mesmas.