1. Información básica de protección de datos

Ficheiro: Os seus datos de carácter persoal están inscritos nun ficheiro titularidade de ACIA FOZ.
Responsable: ACIA FOZ.
Finalidade:

  • Prestación do servizo contractualmente acordado.
  • Correcta xestión administrativa e contable do servizo prestado.
  • Atención de solicitudes por parte do usuario e mantemento da relación comercial.

Lexitimación: Base contractual ou consentimento legalmente outorgado do interesado.
Destinatarios: Non se contemplan cesións a terceiros, á parte das legalmente esixidas.
Dereitos: Vostede ten dereito como titular dos datos para acceder, rectificar, opoñerse, suprimir, portar e limitar tal e como se explica na información adicional.

2. Información adicional de Protección de Datos

A presente Política de Protección de datos regula o tratamento de datos persoais facilitados polo usuario a través do Portal da Internet que ACIA FOZ pon ao dispor dos usuarios da Internet. A presente política forma parte do aviso legal accesible en todo momento desde o portal.

O usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación. No caso de que os datos achegados pertencesen a un terceiro, o usuario garante que informou ao devandito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtido a súa autorización para facilitar os seus datos a ACIA FOZ para os fins sinalados.

O Portal pode ofrecer funcionalidades para compartir contidos a través de aplicacións de terceiros, como Facebook ou Twitter. Estas aplicacións poden recoller e tratar información relacionada coa navegación do usuario nos diferentes sitios webs. Calquera información persoal que sexa solicitada a través destas aplicacións, pode ser utilizada por terceiros usuarios das mesmas, e as súas interaccións están sometidas ás políticas de privacidade das compañías que facilitan as aplicacións.

O Portal pode aloxar blogues, foros, e outras aplicacións ou servizos de redes sociais coa finalidade de facilitar o intercambio de coñecemento e contido. Calquera información persoal que se facilite polo usuario pode ser compartida con outros usuarios dese servizo, sobre os cales ACIA FOZ non ten control algún.

Con obxecto de ofrecer información ou servizos de interese en función da localización do Usuario, ACIA FOZ poderá acceder a datos relativos á xeolocalización do dispositivo do Usuario, naqueles casos en que a configuración do usuario para o efecto así o permita. A efectos de seguridade técnica e diagnóstico de sistemas, de forma anonimizada ou agregada, ACIA FOZ poderá rexistrar a dirección IP (número de identificación do acceso a Internet do dispositivo, que permite aos dispositivos, sistemas e servidores recoñecerse e comunicarse entre si). Dita información poderá ser tamén empregada con finalidades analíticas de rendemento web.

3. Quen é o responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario?

    Identidade: ACIA FOZ
    Dirección postal: Avenida dá Ribeira, 1 - 1a Planta - Edificio Cenima - CP 27780 - Foz
    Teléfono: +34 982 132 751
    Correo electrónico: aciafoz@gmail.com

4. Con que finalidade tratamos os datos persoais do Usuario?

ACIA FOZ trata a información facilitada polo Usuario co fin de atender as solicitudes de diversa índole levadas a cabo por parte de este. En función da natureza da solicitude, a finalidade perseguirá a xestión de (i) consultas e solicitudes de propostas (RFP), remitidas a través do formulario de contacto habilitado para o efecto, (ii) curricula remitidos a través do Portal, (iii) comunicacións electrónicas de natureza informativa, de acordo cos seus intereses. ACIA FOZ poderá elaborar un perfil comercial, con base na información facilitada.

Non se tomarán decisións automatizadas con base no devandito perfil.

Os datos empregados, ou facilitados, nas comunicacións informativas e/ou promocionais son tratados por  ACIA FOZ para finalidades consistentes no envío electrónico de información e comunicacións sobre servizos, actividades, publicacións, celebracións, felicitacións e acontecementos sociais e profesionais de ACIA FOZ

O consentimento para o envío das devanditas comunicacións poderá ser revogado en todo momento en cada unha das comunicacións recibidas mediante o mecanismo habilitado para o efecto.

O criterio de conservación dos datos terá base na manifestación contraria ao tratamento pola súa banda. En todo caso, poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante correo electrónico a aciafoz@gmail.com.

5. Por canto tempo conservaremos os datos persoais do Usuario?

Con carácter xeral, os datos persoais proporcionados conservaranse durante 10 anos para dar cumprimento a todas as obrigacións legalmente esixidas. No caso concreto de currículo os datos serán conservados por un período máximo dun ano, salvo indicación en contrario por parte do interesado.

6. Cal é a lexitimación para o tratamento dos datos persoais do Usuario?

A base legal para o tratamento dos datos é a lexitimación por prestación de servizo ou consentimento do Usuario.

7. A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do Usuario?

Os datos poderán ser cedidos a administracións e organismos públicos para o cumprimento de obrigacións directamente esixibles a ACIA FOZ.

8. Cales son os dereitos do Usuario cando nos facilita os seus datos persoais?

O Usuario ten dereito a obter confirmación sobre se ACIA FOZ trata datos persoais que lle afectan, así como a acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, o Usuario poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, o Usuario poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. ACIA FOZ cesará no tratamento dos datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O Usuario poderá expor as cuestións que considere en relación á presente Política así como exercer os seus dereitos nos termos legalmente previstos debendo para iso dirixir unha comunicación mediante correo postal a ACIA FOZ, Avenida da Ribeira, 1 - 1a Planta - Edificio Cenima - CP 27780 - Foz, ou por correo electrónico a aciafoz@gmail.com, con indicación da solicitude correspondente e acompañado de copia do DNI ou documento acreditativo da identidade.